Boendeinformation A-Ö

Andrahandsuthyrning
För att få hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens skriftliga tillstånd. Detta görs via blankett ansökan som du skickar till styrelsens lokal på Kransbindarvägen 8. Om du ej inhämtar styrelsens tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt enligt lag att säga upp dig för avflyttning.

På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Styrelsen beslutar om ansökan beviljas eller avslås i samband med styrelsemöte.

Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för ett år i taget i max två år per tio-årsperiod.

Har du planer på att hyra ut i andra hand eller förlänga en pågående andrahandsuthyrning kan det vara klokt att i god tid ta kontakt med styrelsen för ett förhandsbesked då det inte alltid finns en presumtiv hyresgäst förrän sent i processen eller ut av hänsyn till befintliga hyresgäster.

I samband med andrahandsuthyrning tas en avgift ut.

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, ex. tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden, ex. att inleda samboförhållande.

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att du informerar din hyresgäst om vilka regler som gäller i föreningen.

Som medlem i BRF Kransbindaren får du hyra ut din lägenhet på Airbnb eller liknande korttidsförmedling max tre gånger per år och som mest en vecka i sträck. Styrelsen
behandlar alla medlemmar lika och vi vill att ingen medlem ska behöva känna olust över att ständigt möta nya personer i trapphuset – men inte heller att någon medlem ska känna sig begränsad i att inte kunna hyra ut under perioder då lägenheten står tom.

Korttidsuthyrning är att betrakta som andrahandsuthyrning och måste därför alltid anmälas till styrelsen. Det är du som medlem som ansvarar för att din
hyresgäst exempelvis inte beter sig störande eller sprider portkoden i vida kretsar.

Om dessa regler överträds, och om styrelsen upptäcker att du hyr ut utan tillstånd, kommer du först få en varning. Om anmodan inte leder till ändrat beteende kan du i värsta fall förverka din nyttjanderätt till bostadsrätten.

Ansvarsfördelning
Som medlem delar du ansvar för ditt boende med föreningen, vänligen se Ansvarsfördelning.

Arbetsgrupper
Du får gärna engagera dig i någon av våra arbetsgrupper. Välkommen att kontakta styrelsen för mer information.

Avgift – ansökan om autogiro eller e-faktura

Månadsavgiften som betalas av varje medlem, består av en schablonkostnad utifrån lägenhetens storlek. Månadsavgiften aviseras kvartalsvis av föreningens ekonomiska förvaltare, ECA Redovisning & förvaltning AB (f.d. Carin Forslund AB). Betalningen sker månadsvis (inte kvartalsvis). Som en förinställning skickas månadsavgifterna per post, men styrelsen uppmanar alla medlemmar att ansöka om betalning via autogiro eller e-faktura.

För att få aviseringen om månadsavgiften på autogiro eller e-faktura behöver du som medlem själv göra en ansökan om detta. Instruktioner följer nedan:

För betalning via autogiro fyller du i blanketten autogiroanmälan. Den påskrivna blanketten skickas inskannad alt. fotad och bifogad per e-post eller per post till nedanstående (mejl-)adress.

För betalning via e-faktura skickar/mejlar du ditt personnummer, e-postadress och namn på din bank till föreningens ekonomiska förvaltare. Kopplingen mellan din bank och kontot görs hos föreningens ekonomiska förvaltare, när uppgifterna registreras i deras system.

Brf Kransbindaren
c/o ECA Redovisning & förvaltning AB (f.d. Carin Forslund AB)
Nybohovsgränd 11
117 63 Stockholm

info@forslundab.se

Brandskydd
Föreningen arbetar aktivt för att säkerställa att brandsäkerheten är på topp vilket även ställer krav på dig som medlem, läs vad det innebär i dokumentet som beskriver föreningens systematiska brandskyddsarbete:
SBA Brf Kransbindaren 2020-12-01

Fastighetsbeteckning
Föreningens fyra byggnader tillhör alla samma fastighet, vilken har fastighetsbeteckningen Bäckkällan 16.

Fastigheten tillhörde tidigare den större fastigheten Bäckkällan 15. I samband med bostadsrättsföreningens bildande skedde en avstyckning och den aktuella fastighetsbeteckningen togs i bruk. Vissa uppgifter och dokument gällande föreningens byggnader kan därför fortfarande vara registrerade på Bäckkällan 15.

Felanmälan
Vid felanmälan i allmänna utrymmen, exempelvis trasig belysning eller fel på en tvättmaskin, vänligen kontakta styrelsens ansvarige för inre underhåll.

Hiss
Vänligen kontakta ManKan Hiss AB, telefon 0200-220 095 samt meddela styrelsen info@kransbindaren.se att felanmälan är gjord.

Fastighetsservice (endast akuta ärenden!) 
Vänligen kontakta Securitas jourmontör, telefon 08-567 77 00.
Bostadsrättsföreningen bekostar utryckningar som avser fel på fastighetsgemensamma installationer. Kostnader för inre underhåll, egen åverkan och annat som ej kan anses belasta bostadsrättsföreningen debiteras bostadsinnehavaren.

Föreningslokal
Föreningen har ingen föreningslokal, vid exempelvis årsmöte hyrs extern lokal.

Föreningsstämma
Brf Kransbindaren håller föreningsstämma vanligtvis i maj och kallelse skickas ut i god tid innan stämman.

Förråd
Till bostadsrätten hör ett förråd och en matkällare.

Försäkring
Respektive bostadsrättsinnehavare tecknar egen hemförsäkring avseende den egna lägenheten.

Bostadsrättstillägg
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom If. I försäkringen ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg, vilket innebär att bostadsrättsinnehavaren ej behöver teckna extra bostadsrättstillägg via sin hemförsäkring.

Skadedjur
Föreningen har avtal med Anticimex gällande skadedjursbekämpning. Om du hittar eller misstänker skadedjur, vänligen kontakta styrelsen.

Försäljning av bostadsrätt
Inför försäljning av bostadsrätt, vänligen kontakta styrelsen som ser till att överlåtelsen går smidigt.

Förvaring av cyklar och barnvagnar
Cyklar och barnvagnar ska förvaras på anvisad plats och får ej placeras i trappuppgångarna då de hindrar utrymningsvägar vid brand.

Hiss
Hiss finns i port 12, 14, 16 och 18.

Hyreslokaler
I föreningen finns sex hyreslokaler.

Internetanslutning och TV
Ansluten till kabel-TV via ComHem och fiberuppkoppling via Ownit. Bostadsinnehavaren tecknar avtal med önskad leverantör och står själv för månadsavgiften.

Lägenhetsnummer
Varje lägenhet har två nummer med olika syfte:

 • Lägenhetsbeteckning används i bostadsrättsföreningens register för exempelvis överlåtelse, pantsättning och avgiftshantering. Lägenhetsbeteckningen står vid ena kanten på utsidan av din ytterdörr samt på avgifts-/hyresavin.
 • Det nationella lägenhetsregistrets nummer är främst avsett som grund till folkbokföring och framtagning av statistik. Lägenhetsregistrets nummer för din lägenhet står på anslagstavlan i respektive port.

Namnskylt
Namnskylt beställts av styrelsen och monteras på ytterdörr och i trapphus när besked inkommit angående ny bostadsrättsinnehavare.

Nycklar
Vid behov av extranycklar, vänligen kontakta styrelsens ansvarige för inre underhåll. Kostnaden för extranycklar står bostadsinnehavaren för.

Organisationsnummer
769615-8638

Pantsättningsavgift
En pantsättningsavgift på 1,0% av prisbasbeloppet tas ut vid en pantsättning. Summan betalas av låntagaren och läggs automatiskt till vid nästa avgiftsavisering.

Parkering
Föreningen har inga parkeringsplatser. Datumparkering finns i området.

Renovering och ombyggnad
Vid renovering av din lägenhet tänk på följande:

 • Renoveringsarbeten får utföras vardagar kl. 07.00‐17.00 och helger 10.00-19.00. Undantag gäller för mycket störande renovering, exempelvis bilande av golv och golvslipning, vilket endast får ske på vardagar.
 • Avstängning av vattnet får ske vardagar kl. 08.00‐ 17.00. Samtliga boende som berörs skall informeras minst en vecka i förväg via anslag i trapphusen.
 • Bostadsrättsinnehavaren måste se till att hissar och trappuppgångar skyddas från slitage och skador.
 • Emballage och byggavfall ska bortforslas snarast och får ej förvaras så att framkomligheten till fastigheten hindras eller utemiljön förstörs.
 • Kök- och badrumsrenovering skall utföras fackmannamässigt. Vid frågor kontakta gärna ditt försäkringsbolag.
 • Vid byte av spiskåpa i köket gäller särskilda regler då föreningen har mekanisk ventilation. Systemet består av ett aggregat (fläkt och motor) bakom kryddhyllan och en spiskåpa utan motor monterad under kryddhyllan. Aggregatet är systemet för ventilation (frånluft) och tas via kök och badrum. Tilluft (uteluft) kommer via sk. springventiler i fönster. Vill man byta spiskåpa så måste den fungera ihop med aggregatet. Det får ej vara någon motor i spiskåpan och knapparna (forceringen) på spiskåpan måste fungera ihop med aggregatet. Någon annan lösning är ej tillåten då ventilationen i badrummet ej skulle fungera samt att intilliggande lägenheters ventilation kan påverkas.

Bostadsrättsinnehavaren måste enligt lag meddela styrelsen när man avser genomföra en större renovering av lägenheten enligt nedan.

 • Ingrepp i en bärande konstruktion
 • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, ventilation eller värme
 • Annan väsentlig förändring av lägenheten

Det är upp till bostadsrättsinnehavaren att fritt disponera utrymmet i lägenheten så länge bärande väggar, fönster och dörrar förblir oförändrade och eventuella rörledningar och kanaler tillhörande avlopps-, tappvatten-, ventilations- och/eller värmesystemet inte byggs in, förändras eller skadas. Ändring av rumsanvändning är en väsentlig förändring som kräver skriftligt godkännande av styrelsen, till exempel flytt av kök eller våtrum. Eventuella merkostnader för återställande vid en eventuell senare renovering pga. inbyggda eller ändrade rörledningar och kanaler belastas bostadsrättsinnehavaren till fullo.

Sopor och återvinning

Hushållssopor
Det finns sopnedkast för hushållssopor i portarna 12-22 och utanför port 8 och 10 finns sopkärl på gården.

Glödlampor, lysrör och lågenergilampor klassas som farligt avfall och får ej slängas i hushållssoporna. Vi hänvisar till någon av kommunens miljöstationer.

Återvinning
För återvinning av kartong, tidningar, plast, glas, metall och batterier hänvisar vi till återvinningsstation vid Svandammsparken (korsningen Oktobergatan/Tellusborgsvägen) och Aspuddens tunnelbanestation. När det gäller användbara saker såsom möbler, prydnadssaker, kläder etc. uppmanar vi de boende att sälja på andrahandsmarknaden eller skänka till välgörande ändamål.

Grovsopor och farligt avfall
I samband med föreningens städdag två gånger/år hyr vi in en container där man kan slänga skräp, ex. trasiga möbler. Farligt avfall, ex. målarfärg och elektroniskt avfall får inte slängas i containern utan vi hänvisar till någon av kommunens miljöstationer.

Verkstad
I föreningen finns en verkstad som du som boende i BRF Kransbindaren kan utnyttja. Den finns i port 14 och bokas via ett formulär i verkstaden.

Vår- och höststädning
Varje vår och höst anordnas en städdag då vi fixar till gårdarna, grillar korv och fikar.

Trappstädning
Trappstädningen sköts av städfirma.

Trädgårdsgrupp
För dig som är intresserad av att engagera dig i vår utemiljö finns en trädgårdsgrupp. Kontakta gärna styrelsen för mer information.

Tvättstuga
Tvättstuga finns i källaren i portarna 14, 18 och 20, och nås med särskild nyckel. Tvättstugorna är utrustade med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkrum, en elektrisk mangel samt en lakanssträckare. Tidsbokning görs med låskolv på bokningstavla vid respektive tvättstuga. Det finns fyra tvättpass enligt nedan. Tvättpass som ej påbörjats inom 30 min kan nyttjas av annan boende.
07:00-11:00
11:00-15:00
15:00-18:00
18:00-21:00

Comments are closed.